Phường Tân Thạnh tổ chức tổng kết công tác bầu cử trưởng khối phố

Thứ tư - 25/05/2022 05:48 1.822 0
Phường Tân Thạnh tổ chức tổng kết công tác bầu cử trưởng khối phố và trao thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Lãnh đạo trao quyết định trúng cử cho các đồng chí trưởng khối phố
Lãnh đạo trao quyết định trúng cử cho các đồng chí trưởng khối phố
Căn cứ Điều 19, Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 589-CV/TU, ngày 07/01/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về thống nhất chủ trương tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027; Công văn số 136/UBND-NV ngày 24/01/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc bầu cử trưởng thôn, trưởng khối phố nhiệm kỳ 20221-2027 và Công văn số 600/UBND-NV ngày 05/4/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc bầu cử trưởng thôn, trưởng khối phố nhiệm kỳ 20221-2027.

Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và thành phố, UBND phường tham mưu với Đảng ủy phường ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động phường; đồng thời triển khai đến các đồng chí Bí thư chi bộ, khối phố trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận về công tác bầu cử, cụ thể:
- Ngày 12/01/2022: Tham mưu với Đảng ủy phường ban hành Công văn số 114-CV/ĐU về lãnh đạo bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022-2027;
- Ngày 03/3/2022: Phối hợp với UBMT phường ban hành Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT về phối hợp triển khai công tác bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Ngày 08/3/2022: UBND phường ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 do đồng chí Bí thư – Chủ tịch UBND phường làm trưởng ban và 14 thành viên được phân công phụ trách đứng điểm 07 khối phố;
- Ngày 08/3/2022: UBND phường ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về phân công cán bộ, công chức và người lao động tham gia công tác bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027, theo đó: phân công mỗi khối phố có từ 2 – 3 đồng chí CB, CC và NLĐ hỗ trợ, giúp đỡ khối phố thực hiện công tác bầu cử đạt kết quả tốt hơn;
- Ngày 31/3/2022: Chủ tịch UBND phường ký Quyết định số 101/QĐ-UBND về công bố ngày bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Ngày 01/4/2022: Chủ tịch UBND phường ký Quyết định số 104/QĐ-UBND về thành phần tham gia bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027 là cử tri đại diện hộ gia đình;
- Từ ngày 01/4/2022 đến 15/4/2022: Chủ tịch UBND phường ký các Quyết định thành lập 07 Tổ bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027, mỗi tổ bầu cử gồm 05 thành viên do Trưởng ban CTMT làm Tổ trưởng, thư ký và các thành viên; đồng thời ban hành nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ bầu cử.
- Ngày 15/3/2022: UBND phường ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Ngày 12/4/2022: UBND phường ban hành Công văn số 72/UBND về hướng dẫn nội dung tuyên truyền bầu cử Trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Ngày 25/4/2022: Ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND về thành lập Tổ thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Ngày 25/4/2022: Ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND về thành lập Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Ngày 05/5/2022: Ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về thành lập Tổ đảm bảo an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử trưởng khối phố nhiệm kỳ 2022 – 2027;
( Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến)
Sau khi được Đảng ủy quán triệt, UBND phường phối hợp với UBMT phường xây dựng Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT/UBND-UBMT ngày 03/3/2022 triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động; các đồng chí là Bí thư chi bộ, khối phố trưởng, trưởng ban CTMT các khu dân cư về công tác bầu cử;
Tiến hành Tổ chức tập huấn cho 07 tổ bầu cử: Ma két trang trí khẩu hiệu (bên trong và ngoài hội trường nhà sinh hoạt khối phố), nhận các tài liệu: Thẻ cử tru, USB (nhạc chào cờ, nhạc bầu cử), Phiếu bầu, chương trình, kịch bản, các mẫu biên bản kết quả bầu cử, thùng phiếu, các bảng chỉ dẫn, hướng dẫn, phù hiệu, kinh phí…
( Trao thưởng cho các tập thể các nhân)
Kết quả bầu cử

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trên toàn phường 3.171 cử tri;
Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia đinh bầu cử 3.166 cử tri, đạt 99, 84% (có 05 khối phố cử tri tham gia đi bầu cử đạt 100%: Đoan Trai, Mỹ Thạch Đông, Mỹ Thạch Trung, Hòa Nam và Mỹ Thạch Tây), kết quả:
+ Tổng số đại biểu ứng cử: 07 đại biểu;
+ Tổng số đại biểu được bầu: 07 đại biểu;
+ Tổng số đại biểu trúng cử: 07 đại biểu;
+ Số lượng đại biểu là đảng viên: 07 đại biểu, đạt tỷ lệ 100%;
+ Đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 1972, đại biểu lớn tuổi nhất 1955;
+ Số đại biểu tái cử: 05 đại biểu, chiếm tỷ lệ 71,4%;
+ Số đại biểu kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ hoặc Trưởng ban CTMT: 01 đại biểu;
Cụ thể:
TT Khối phố Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình Tổng số cử tri (cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bỏ phiếu Tỷ lệ cử tri (cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bỏ phiếu Kết quả Ghi chú
Họ và tên đại biểu trúng cử Số phiếu trúng cử Tỷ lệ trúng cử
01 Trường Đồng 506 504 99,6% Bùi Đức 491 97,4%  
02 Đoan Trai 407 407 100% Trần Văn Quang 404 99,3%  
03 Mỹ Thạch Đông 312 312 100% Trần Xuân Trường 297 95,2%  
04 Mỹ Thạch Trung 491 491 100% Đoàn Văn An 483 98,4%  
05 Mỹ Thạch Bắc 666 663 99,55% Đoàn Văn Hải 657 99,1%  
06 Hòa Nam 416 416 100% Phạm Văn Tỉnh 404 97,1%  
07 Mỹ Thạch Tây 373 373 100% Nguyễn Văn Nhị 366 98,1%  
    3171 3166 99,84%   3102    
Công tác bầu cử trưởng khối phố được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy phường, sự triển khai đồng bộ giữa HĐND, UBND, UBMT phường, sự đóng góp tích cực của các ban, ngành, hội, đoàn thể từ phường, sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, tích cực của Trưởng khối phố, trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể, tổ đoàn kết và từng tổ bầu cử đã triển khai công tác bầu cử đảm bảo theo tiến độ thời gian đã đề ra. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử được thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai đúng quy định. Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách tiểu sử người ứng cử được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cơ sở vật chất, hồ sơ… phục vụ cho công tác bầu cử được đảm bảo chu đáo; công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện với các hình thức phong phú.
Tại buổi hội nghị đồng chí Đỗ Văn Minh Bí thư chủ tịch UBND phường đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trưởng khối phố và đề nghị các đồng chí phát huy truyền thống nhân dân cán bộ Tân Thạnh để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt các đồng chí trúng cử khối phố trưởng nhiệm kỳ 2022 - 2027 ông Nguyễn Văn Nhị hứa sẽ tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà nhân dân và lãnh đạo Đảng uỷ, UBND giao phó. Dịp này UBND phường đã khen thưởng 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử trưởng khối phố.

 

Tác giả bài viết: Ngọc Phan

Nguồn tin: UBND phường

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Ý kiến của bạn về thái độ tiếp dân của Cán bộ, Công chức phường Tân Thạnh

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay1,628
  • Tháng hiện tại55,870
  • Tổng lượt truy cập3,984,138
tt2
banner
Văn bản mới

số:10/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính về xác nhận quy hoạch và xác nhận tình trạng nhà, đất cho công dân trên địa bàn phường Tân Thạnh

lượt xem: 39 | lượt tải:136

Số:01/TB-UBND

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

lượt xem: 85 | lượt tải:40

Số 60/TB-HĐND

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA HĐND NĂM 2024

lượt xem: 106 | lượt tải:28

Số 415/QĐ-UBND

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH

lượt xem: 106 | lượt tải:42

Số 136/NQ-HĐND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THẠNH NĂM 2024

lượt xem: 115 | lượt tải:27
xulyhs2023
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây