CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII - NHIỆM KỲ 2020-2025

lịch tuần 23 từ ngày 01/6 đến 5/6

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
      Số: 23 /LCTT                                                             Tân Thạnh, ngày 01 tháng 06  năm 2020
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020
 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
01/06/20
Sáng
 
-7h A. Minh chủ trì giao ban tháng 6/2020.

-6h A. Ngọc chủ trì ra quân lập lại TTĐT phường.
Cán bộ, CC, NLĐ phường.
-Tổ TTĐT, dân phố, dân quân phường.
  BTCB, TKP, TBCTMT các khối phố. PHUB.

Toàn phường.
Văn phòng Đảng ủy phát hành giấy mời.
Chiều -14 h A. Ngọc chủ trì họp xét quyết định 100 CP về hỗ trợ nhà ở.     Các hộ dân PHUB A.Thành chuẩn bị nội dung và phát hành giấy mời.

Thứ 3
02/06/20
Sáng
-8h A. Hải dự hội nghị UBMTTQVN thành phố.
-8h A. Minh chủ trì mời A. Khoa, A. Lĩnh dự nghe kế hoạch triển khai hỗ trợ gói Covid-19.
-A. Ngọc ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường.

-A. Thành.

-Tổ TTĐT phường, dân phố, dân quân phường..
    PHMTTP

PHUB
A.Thành chuẩn bị nội dung.
Chiều -14h A. Minh chủ trì họp xác nhận nguồn gốc đất khu Tây Bắc kiểu mẫu. Hội đồng XNNG đất phường     PHUB A.Ba chuẩn bị nội dung

Thứ 4
03/06/20
Sáng
-7h30 Họp BTV Đảng ủy.
-A. Ngọc ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường.

Tổ TTĐT phường
    PHĐU,  
Chiều - 14h A. Ngọc cùng A. Nam PCT.UBND thành phố kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn phường Tân Thạnh.
-14h A. Minh dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam.
-14h A. Lĩnh họp tổ nâng cấp trang thông tin điện tử phường.
Tổ TTĐT phường, dân phố, dân quân phường..
-Tổ biên tập.
    Toàn phường.
Số 10 Nguyễn Du.
PHUB

-A.Thạnh phát hành giấy mời.
Tối 19h A. Minh, A. Khoa, A. Hải, A. Ngọc, A.Ba dự họp dân triển khai lát gạch vĩa hè đường Lê Đình Dương-Đỗ Đăng Tuyển.     BTCB,TKP,TBCTMT và đại diện các hộ dân hai tuyến đường. NSHKP C.Thủy phát hành giấy mời, A. Ba chuẩn bị nội dung.

Thứ 5
04/06/20
Sáng
 
-8h A. Ngọc tiếp công dân giải quyết đơn thư đối với hộ ông Gia tại khối phố Mỹ Thạch Bắc.
-7h30 A. Minh dự hội nghị thành ủy.
-8h A. Lĩnh chủ trì mời Ông Huỳnh Thược, Nguyễn Đình Hoa, A. Cường dự họp triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm quyết định 281 CP.
Tổ TTĐT, C. Lan.     PHUB
HTTU


PHUB
C.Lan phát hành giấy mời.

-Hội khuyến học chuẩn bị nội dung.
Chiều -14h A. Ngọc chủ trì họp BVĐ đình làng Đoan Trai bàn về kinh phí xây dựng Đình làng. Ban vận động đình làng     NSHKP C.Thủy phát hành giấy mời.
Thứ 6
05/05/20
Sáng
 
-7h30 Họp BCH Đảng bộ thông qua quy chế làm việc của BCH, kinh phí đại hội đảng bộ phường. Các đồng chí BCH Đảng bộ. C. Chín.     HTTU -A.Khoa chuẩn bị nội dung quy chế, C. Chín chuẩn bị dự thảo kinh phí ĐH.
Chiều -14h A. Ngọc dự cùng A. Nam PCT.UBND thành phố nghe công tác ra quân lập lại trật tự đường Bạch Đằng.
-14h A. Hải chủ trì kiểm tra chi bộ Trường Đồng.
-14h A. Minh, A. Khoa, A. Ba đối thoại một số hộ dân dự án Tây Bắc. (2 đến 3 hộ).
-16h Dọn vệ sinh cơ quan.-Theo quyết định.


-Cán bộ, CC, NLĐ phường.
    PH số 1.

NSHKP.

PHUB
A.Ba phát hành giấy mời.

            Dự kiến lịch tuần đến:
Đề nghị các ngành UBND phường nộp báo cáo 6 tháng năm 2020 trước ngày 5 tháng 6 năm 2020.
Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                                                              VĂN PHÒNG
- Như hằng tuần;                                                                                                                                 
- Lưu VT. 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

                                                                            

    ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND-UBMTTQVN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        PHƯỜNG TÂN THẠNH                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               
Số: 23 /LCTT                                                             Tân Thạnh, ngày 01 tháng 06  năm 2020
 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020
 

Thứ      Ngày

Nội dung công tác

Thành phần dự họp Thành phần tham dự
(Có giấy mời riêng)
Địa điểm làm việc
 

Ghi chú

Các ngành phường Đoàn thể phường
Thứ 2
01/06/20
Sáng
 
-7h A. Minh chủ trì giao ban tháng 6/2020.

-6h A. Ngọc chủ trì ra quân lập lại TTĐT phường.
Cán bộ, CC, NLĐ phường.
-Tổ TTĐT, dân phố, dân quân phường.
  BTCB, TKP, TBCTMT các khối phố. PHUB.

Toàn phường.
Văn phòng Đảng ủy phát hành giấy mời.
Chiều -14 h A. Ngọc chủ trì họp xét quyết định 100 CP về hỗ trợ nhà ở.     Các hộ dân PHUB A.Thành chuẩn bị nội dung và phát hành giấy mời.

Thứ 3
02/06/20
Sáng
-8h A. Hải dự hội nghị UBMTTQVN thành phố.
-8h A. Minh chủ trì mời A. Khoa, A. Lĩnh dự nghe kế hoạch triển khai hỗ trợ gói Covid-19.
-A. Ngọc ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường.

-A. Thành.

-Tổ TTĐT phường, dân phố, dân quân phường..
    PHMTTP

PHUB
A.Thành chuẩn bị nội dung.
Chiều -14h A. Minh chủ trì họp xác nhận nguồn gốc đất khu Tây Bắc kiểu mẫu. Hội đồng XNNG đất phường     PHUB A.Ba chuẩn bị nội dung

Thứ 4
03/06/20
Sáng
-7h30 Họp BTV Đảng ủy.
-A. Ngọc ra quân lập lại TTĐT trên địa bàn phường.

Tổ TTĐT phường
    PHĐU,  
Chiều - 14h A. Ngọc cùng A. Nam PCT.UBND thành phố kiểm tra công tác trật tự đô thị trên địa bàn phường Tân Thạnh.
-14h A. Minh dự Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam.
-14h A. Lĩnh họp tổ nâng cấp trang thông tin điện tử phường.
Tổ TTĐT phường, dân phố, dân quân phường..
-Tổ biên tập.
    Toàn phường.
Số 10 Nguyễn Du.
PHUB

-A.Thạnh phát hành giấy mời.
Tối 19h A. Minh, A. Khoa, A. Hải, A. Ngọc, A.Ba dự họp dân triển khai lát gạch vĩa hè đường Lê Đình Dương-Đỗ Đăng Tuyển.     BTCB,TKP,TBCTMT và đại diện các hộ dân hai tuyến đường. NSHKP C.Thủy phát hành giấy mời, A. Ba chuẩn bị nội dung.

Thứ 5
04/06/20
Sáng
 
-8h A. Ngọc tiếp công dân giải quyết đơn thư đối với hộ ông Gia tại khối phố Mỹ Thạch Bắc.
-7h30 A. Minh dự hội nghị thành ủy.
-8h A. Lĩnh chủ trì mời Ông Huỳnh Thược, Nguyễn Đình Hoa, A. Cường dự họp triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm quyết định 281 CP.
Tổ TTĐT, C. Lan.     PHUB
HTTU


PHUB
C.Lan phát hành giấy mời.

-Hội khuyến học chuẩn bị nội dung.
Chiều -14h A. Ngọc chủ trì họp BVĐ đình làng Đoan Trai bàn về kinh phí xây dựng Đình làng. Ban vận động đình làng     NSHKP C.Thủy phát hành giấy mời.
Thứ 6
05/05/20
Sáng
 
-7h30 Họp BCH Đảng bộ thông qua quy chế làm việc của BCH, kinh phí đại hội đảng bộ phường. Các đồng chí BCH Đảng bộ. C. Chín.     HTTU -A.Khoa chuẩn bị nội dung quy chế, C. Chín chuẩn bị dự thảo kinh phí ĐH.
Chiều -14h A. Ngọc dự cùng A. Nam PCT.UBND thành phố nghe công tác ra quân lập lại trật tự đường Bạch Đằng.
-14h A. Hải chủ trì kiểm tra chi bộ Trường Đồng.
-14h A. Minh, A. Khoa, A. Ba đối thoại một số hộ dân dự án Tây Bắc. (2 đến 3 hộ).
-16h Dọn vệ sinh cơ quan.-Theo quyết định.


-Cán bộ, CC, NLĐ phường.
    PH số 1.

NSHKP.

PHUB
A.Ba phát hành giấy mời.

            Dự kiến lịch tuần đến:
Đề nghị các ngành UBND phường nộp báo cáo 6 tháng năm 2020 trước ngày 5 tháng 6 năm 2020.
Nơi nhận:                                                                                                                                                      
- Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMT phường;                                                                                                              VĂN PHÒNG
- Như hằng tuần;                                                                                                                                 
- Lưu VT. 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

                                                                            
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây